داراي چراغ سقفي داخل و خارج باكس
(از نوع SMD ضد آب و دارای چراغ خطرترمز)
اول ایمنی بعد حرکت