برروی قفل ریلی نصب شده  روی ترک موتور سیکلت یک عدد قفل ایمنی نصب گردیده که پس از قراردادن باکس بر روی موتور سیکلت از حرکت و جابجایی آن جلوگیری می نماید و استفاده از آن نیاز به هیچ گونه ابزاری ندارد.