دارای داشبورد های سوئیچی در طرفین

شما میتوانید به غیر از فضای اصلی داخل باکس برای دسترسی بهتر به وسایل مورد نیاز خود از داشبورد های طرفین باکس استفاده نمائید.