حقوق خریدار = استفاده از محصول با کیفیت

این محصول جهت ایمنی و جلوگیری از خسارات وارده در زمان حمل و ارسال به آدرس خریدار دارای نایلون و کارتن بسته بندی مناسب می باشد
همچنین : دفترچه راهنمای استفاده از باکس - کلیدهای مخصوص باکس – بست و کابل سوکت برق باکس ، به تفکیک دارای نایلون بسته بندی بوده و در کارتن باکس قرار گرفته اند .